Infolinia 33 444 88 80

Regulamin

Regulamin korzystania z Systemu Polski Rower Miejski

1.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Roweru Publicznego Filfri Bikes, pozwalającego na wypożyczanie i korzystanie z rowerów miejskich w Szczecinku

1.2 Usługodawcą jest Comdrev Sp. z o.o. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

1.3 Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

1.4 Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą na poniższe dane kontaktowe:

Adres: Plac Winniczny 12, Łukasiewicza 1 78-400 Szczecinek

Tel.: 22 777 44 22, 694 462 724

Mail: filfri@filfri.pl

2. Definicje

2.1 Regulamin – niniejszy regulamin, określający reguły i warunki korzystania z Fifri, zakres praw i obowiązków oraz kwestie dotyczące ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności przez Operatora i Klienta. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest integralnym elementem procesu rejestracji w Systemie.

2.2 Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem Filfri, określające wzajemne prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia rejestracji w linku aktywacyjnym oraz uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji w Systemie Filfri.

2.3 System Roweru Pubicznego Filfri Bikes / Filfri – zorganizowany przez Usługodawcę system wypożyczenia rowerów miejskich, składający się w szczególności z infrastruktury, urządzeń, oprogramowania i systemu łączności.

2.4 Strefa Klienta – granice administracyjne Miasta Szczecinek.

2.5 Klient – osoba fizyczna korzystająca z Filfri, która dokonała rejestracji na stronie internetowej, zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdziła rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiścił opłatę inicjalną w wysokości 10 zł.

2.6 Serwis Filfri- czynności związane z konserwacją, naprawą i utrzymaniem floty rowerów w systemie Filfri.

2.7 Biuro Obsługi Klienta (BOK) – uruchomiona przez operatora infolinia zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem pod numerem 22 777 44 22 lub 694 462 724 oraz kontakt mailowy na adres
filfri@filfri.pl

2.8 Stacja Filfri – zwarta konstrukcja złożona z Terminalu oraz stojaków umożliwiających wpięcie i wypięcie rowerów celem realizacji wypożyczeń i zwrotów.

2.9 Terminal Filfri – urządzenie przeznaczone do realizacji zwrotów i wypożyczeń rowerów w ramach systemu Filfri w Szczecinku.

2.10 Stojak Filfri – urządzenie umożliwiające wstawienie roweru Filfri jego zabezpieczenie, wypięcie i wpięcie w procesie realizacji wypożyczenia i zwrotu.

2.11 – Identyfikator Użytkownika – osobisty numer telefonu komórkowego Klienta oraz 4-cyfrowy numer PIN nadany Klientowi podczas procesu rejestracji w systemie Filfri.

2.12 – Tabela opłat i kar – zestawienie opłat za usługi w Filfri stanowiące integralną część Umowy.

2.13 – Rachunek Użytkownika – osobisty rachunek Klienta w systemie rozliczeniowym Filfri , przy użyciu którego realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z systemu Filfri zgodnie z Tabelą Opłat.

2.14 Przelewy24.pl – system płatności internetowych umożliwiających doładowywanie Rachunku Użytkownika w Filfri.

2.15 Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu Filfri wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych i 00/100), uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Filfri, przeznaczona w całości na pokrycie opłat związanych z realizacją wypożyczeń.

2.16 Operator – Comdrev Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 12 (00 – 585 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000144745, NIP 6730007963, REGON 330055267, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

2.17 Kwota doładowania – środki przekazywane na Rachunek Użytkownika w Filfri za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl

2.18. Wypożyczenie roweru – procedura pobrania przez Klienta roweru ze stacji po uprzednim zalogowaniu się w Terminalu Filfri przy użyciu indywidualnych danych rejestracyjnych (Login i PIN) lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

2.19 Zwrot roweru – proces oddawania roweru do Stacji Filfri.

2.20 Aplikacja – oprogramowanie do urządzeń mobilnych umożliwiające korzystanie z Filfri Bikes.

3. Warunki korzystania z Filfri Bikes

3.1 Warunkiem korzystania z Filfri jest:

przeprowadzenie przez Klienta procedury rejestracji na stronie filfri.eu,
akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu,
podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych,
potwierdzenie rejestracji poprzez akceptację linku aktywacyjnego w wiadomości aktywacyjnej,
dokonanie opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100), przy czym do korzystania z Filfri niezbędne jest utrzymywanie przez Klienta stanu Rachunku Klienta na poziomie co najmniej 10 zł.
3.2 Do korzystania z Aplikacji, w tym korzystania z jej funkcjonalności, niezbędny jest:

komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
włączona obsługa cookies i Java Script.
3.3. Operator wyda Klientowi rower do korzystania, na podstawie zasad i warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać opłaty za wypożyczenie na wskazany przez Operatora rachunek bankowy, za pośrednictwem indywidualnego konta w Filfri, oraz używać roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.4 Warunkiem koniecznym do wypożyczenia jest posiadanie przez Klienta na Rachunku Użytkownika środków w wysokości minimum 10 zł, przy czym kwota ta dotyczy jednego roweru. Klient powinien również zabezpieczyć kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy realizowane za pomocą wypożyczanych rowerów. Klient może wypożyczyć jednorazowo 1 rower.

3.5.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za rower od chwili jego wypożyczenia. Za moment wypożyczenia uważa się zakończony prawidłowo proces wypięcia go ze Stacji Filfri oraz potwierdzenie tego faktu komunikatem głosowym w stacji rowerowej, do momentu wstawienia roweru do stacji oraz potwierdzenia zwrotu komunikatem głosowym w stacji rowerowej. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy, od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji Filfri, do momentu zwrotu roweru w dowolnej Stacji Filfri.

3.6 Korzystanie z wypożyczonego roweru Filfri jest dozwolone wyłącznie w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek.

3.7 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 18-go roku życia, lub inne osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, muszą przed zawarciem Umowy przekazać Operatorowi Filfri pisemną zgodę rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych do zawarcia Umowy oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu Filfri, przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.filfri.eu. Ww. oświadczenie musi być doręczone Operatorowi poprzez wysłanie go listem poleconym lub przekazane na adres Operatora, którego aktualny adres dostępny jest na stronie internetowej www.filfri.eu.

3.8 Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Operatora poprzez BOK o kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia roweru oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt w najbliższym Komisariacie Policji. Klient ponosi odpowiedzialność za kradzież wypożyczonego roweru w przypadku jego niewłaściwego zabezpieczenia przed kradzieżą podczas trwania wypożyczenia, polegającego na:

braku wpięcia roweru do Stojaka Filfri podczas Zwrotu roweru;
braku zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym podczas postoju lub Zwrotu roweru

4. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

4.1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z roweru zgodnie z warunkami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4.2. Klient zobowiązuje dokonać Zwrotu roweru w stanie niepogorszonym ponad normalne jego używanie. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego, Klient zobowiązany jest do kontaktu z BOK i zgłoszenia nieprawidłowości celem jak najszybszego wyeliminowania ich przez serwis. W przypadku udowodnionych i zawinionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego używania roweru wchodzącego w skład Filfri , Klient zobowiązany będzie pokryć koszty naprawy i doprowadzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, za wykonanie napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT uwzględniające koszty części wg cennika oraz nakład pracy poniesiony przez serwis na wymianę zniszczonych elementów.

4.3. Klient odpowiedzialny jest za wszystkie rowery, z których korzysta, od momentu wypożyczenia do momentu Zwrotu roweru. Klient zobowiązuje się zapewnić w czasie korzystania prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami, np. zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym lub nie pozostawianie roweru bez nadzoru. W razie nieprawidłowego Zwrotu roweru, Klient zobowiązany będzie pokryć szkody wynikłe z tego tytułu.

4.4. Klient może udostępnić rower osobie trzeciej do bezpłatnego używania. W razie udostępnienia roweru osobie trzeciej zarówno Klient, jak i osoba trzecia, są odpowiedzialni względem Operatora za to, że rower będzie używany zgodnie z postanowieniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.

4.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń powstałych w wyniku naruszenia przez niego obowiązującego prawa oraz Regulaminu podczas nieprawidłowego korzystania z Filfri oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat i innych kar nałożonych na Klienta z jego własnej winy w związku z korzystaniem z Filfri. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadkach wskazanych w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu.

4.6 Zabronione jest korzystanie z Filfri przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a także silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków, których użycie stanowi przeciwwskazanie do kierowania pojazdami.

4.7 Korzystanie z rowerów Filfri może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Klienta.

4.8 Klient w razie zniszczenia/uszkodzenia infrastruktury Filfri (Rowerów, Terminali, Stacji Filfri) wynikającego z niewłaściwego korzystania lub z naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów naprawy oraz doprowadzenia zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury do stanu sprzed zniszczenia/uszkodzenia. Operator Filfri wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT za wykonanie naprawy zniszczonej/uszkodzonej infrastruktury Filfri.

4.9 Celowe uszkodzenie Filfri spowoduje złożenie przez Operatora zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania, powstanie po stronie uszkadzającego odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane uszkodzenia/zniszczenia, oraz konieczność poniesienia przez uszkadzającego wszelkich kosztów powstałych na skutek dokonanego uszkodzenia/zniszczenia.

4.10. Wszelkie ewentualne szkody, powstałe na skutek niezrealizowania lub nieprawidłowego wykonania umowy, wyłącznie w przypadkach zawinionych przez Klienta, w pełnej wysokości ponosi Klient.

4.11 Zabrania się Klientom przewozu rowerów Filfri wszelkimi środkami transportu prywatnego i zbiorowego.

4.12 W przypadku utraty/zniszczenia roweru przez Klienta określonych w przypadkach wskazanych w ust. 3.8 lub 4.8 Regulaminu, całkowity koszt odtworzenia roweru, określony w Tabeli Opłat, pokrywa Klient.

4.13. Przekroczenie 12 godzinnego okresu pobrania roweru skutkuje dodatkowymi kosztami określonymi w Tabeli Opłat.

5. Rejestracja

5.1 Rejestracja Klientów w Filfri odbywa się na stronie filfri.eu i jest warunkiem koniecznym, dla korzystania z Filfri.

5.2 Warunkiem zarejestrowania Klienta w Filfri jest podanie prawdziwych danych osobowych (imię, nazwisko), danych adresowych (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego.

5.3 Numer telefonu podany przez Klienta podczas procesu rejestracji jest zarazem numerem identyfikacyjnym Klienta w Filfri.

5.4 Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem wyłącznie w sprawach związanych z realizacją Umowy.

5.5. Historia wszystkich transakcji i wypożyczeń udostępniona jest wyłącznie stronom Umowy. Klient zarejestrowany w Filfri ma dostęp do historii wszystkich swoich transakcji oraz wypożyczeń zrealizowanych w ramach Filfri.

5.6 W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb Klientów Operator używa cookies.

6. Formy Płatności

6.1 Klient wnosi opłatę poprzez dokonanie wpłaty na dedykowany mu rachunek przedpłacony, tj. rachunek bankowy utworzony przez Operatora w celu umożliwienia Klientowi korzystania z Filfri. Wpłata na rachunek przedpłacony odbywa się przy użyciu portalu obsługi płatności internetowych przelewy24.pl zaimplementowanego na stronie filfri.eu po zalogowaniu Klienta na jego konto Filfri.

6.2 Za prawidłowo zaksięgowaną wpłatę uznaje się moment, w którym Klient otrzymał potwierdzenie płatności drogą elektroniczną lub w postaci wiadomości tekstowej na podany przez Klienta podczas rejestracji adres email oraz numer telefonu.

6.3.W trakcie trwania Umowy opłaty uiszczone na rachunku przedpłaconym Klienta nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji, w której klient odstąpił od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (nie dotyczy to jednak sytuacji, w której za zgodą Klienta usługa została zrealizowana przed upływem terminu na odstąpienie od zawartej Umowy).

6.4. Na wniosek Klienta, z chwilą rozwiązania Umowy, środki pozostałe na Rachunku Użytkownika zostaną zwrócone na wskazany przez niego rachunek bankowy.

7. Wypożyczenie

7.1. Warunkiem wypożyczenia roweru jest posiadanie aktywnego konta w Filfri, po prawidłowo przeprowadzonym przez Klienta procesie rejestracji, oraz posiadanie dodatniego salda na rachunku przedpłaconym, nie mniejszego niż 10,00 zł. Zalecane jest również posiadanie przez Klienta telefonu komórkowego umożliwiającego kontakt z BOK.

7.2 Rower można wypożyczyć na dowolnej Stacji Filfri, po zalogowaniu się w systemie Identyfikatorem Użytkownika nadanym przy rejestracji oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu w stacji lub w Aplikacji komunikatami.

7.3 Klient, przed wypięciem ze stojaka wybranego roweru, zobowiązany jest do upewnienia się, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności czy opony roweru są napompowane, nakrętki na kołach zakręcone z odpowiednią siłą, łańcuch nie jest zbyt luźny, hamulce są sprawne, czy kierownica nie jest zbyt luźna oraz czy posiada przypięte do ramy zapięcie szyfrowe. W przypadku nienależytego stanu roweru Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z BOK.

7.4 W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki w rowerze, Klient zobligowany jest do zwrócenia roweru do najbliższej stacji i poinformowania o tym fakcie BOK podając numer boczny roweru.

7.5 Rower wyposażony jest w koszyk umieszczony na przedniej części roweru. Koszyk przystosowany jest do przewozu drobnych rzeczy o wadze nieprzekraczającej 5 kg. Kategorycznie zabrania się przewożenia w koszyku dzieci. Rzeczy cięższe umieszczone w koszyku mogą ulec zniszczeniu, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się przewożenia ostrych rzeczy wystających poza obręcz koszyka. W razie wypadku lub innego incydentu powstałego na skutek niewłaściwego użytkowania koszyka przez Klienta, Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotów lub towarów przewożonych w koszyku.

7.6 Maksymalne obciążenie roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę nie może przekroczyć 90 kg.

7.7 Rower wypożyczony w Filfri należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Filfri będący środkiem transportu miejskiego służy do przemieszczania się pomiędzy stacjami Filfri. Rower nie jest przeznaczony do jazdy wyczynowej, skakania, wszelkich innych popisów kaskaderskich, jazdy poza utwardzonymi nawierzchniami, wyścigów oraz pchania lub ciągnięcia jakiegokolwiek rzeczy lub osoby.

7.9 W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem roweru na danej stacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z BOK. Pracownik BOK poinformuje o możliwym do zastosowania rozwiązaniu.

7.10 W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie możliwość blokady konta Klienta w systemie do czasu rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.

7.11 Zabrania się wykorzystywania zabezpieczenia, które nie jest elementem Filfri, do blokowania roweru na Stacji LRM. W przypadku wykrycia takiego zabezpieczenia, Operator usunie je, obciążając kosztami takiego działania Klienta zgodnie z Tabelą Opłat.

7.12 Zabrania się wstawiania, a w szczególności przypinania jakichkolwiek innych rowerów do stacji Filfri, za pomocą jakiegokolwiek zapięcia. W przypadku wykrycia przez Operatora takiego roweru, zostanie on relokowany do innego miejsca, po uprzednim przecięciu zapięcia. Kosztami relokacji zostanie obciążona osoba pozostawiająca rower.

7.13 Zabrania się dokonywania przez Klientów jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w rowerze. Jedynym podmiotem uprawnionym do podejmowania takich działań jest Serwis Filfri.

7.14 W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia lub wezwania na miejsce zdarzenia Policji. Klient jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie BOK Filfri, niezwłocznie po wystąpieniu takiego zdarzenia.

8. Czas trwania wypożyczenia

8.1 Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

8.2 Przekroczenie czasu wypożyczenia skutkuje rozpoczęciem działań zabezpieczających i powoduje naliczenie kar oraz opłat zgodnie z Tabelą Opłat i Kar.

9. Zwrot roweru

9.1 Zwrot roweru może zostać dokonany przez Klienta w dowolnej stacji Filfri za pomocą wsunięcia uchwytu dokującego rower do wybranego elektrozamka umieszczonego w stojaku. Klient powinien upewnić się, czy rower został prawidłowo zapięty, poprzez pociągnięcie roweru do siebie. Prawidłowy zwrot zostanie zasygnalizowany komunikatem głosowym w terminalu. Nie jest konieczne dokonywanie żadnych innych czynności. Rower zostanie rozpoznany w systemie i automatycznie rozliczony.

9.2 Jeśli Klient nie ma możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (stacja jest przepełniona), zobowiązany jest do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub do innego roweru. W takim przypadku zwrot możliwy jest tylko przy użyciu klawiatury Terminala znajdującego się na Stacji Filfri lub za pośrednictwem kontaktu z BOK.

9.3 Jeśli procedura zwrotu przebiegnie niepoprawnie z winy Klienta, ponosi on odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zawinionym działaniem na rzecz Operatora.

10. Opłaty

10.1 Wysokość opłaty za wypożyczenie określa Tabela opłat dostępna na stronie www.filfri.eu oraz na stronach informacyjnych na koncie Klienta w Filfri. Opłata naliczana jest według liczby minut wypożyczenia, począwszy od momentu zwolnienia zamka w procesie wypożyczenia, kończąc w momencie zakończenia wypożyczenia – prawidłowego zwrotu roweru do stacji Filfri.

10.2 Opłaty za korzystanie z Filfri zależą od długości czasu wypożyczenia.

10.3 W przypadku, gdy opłaty za korzystanie z Filfri przekroczą środki posiadane na Rachunku Użytkownika, zobowiązany jest on do doprowadzenia rachunku przedpłaconego do salda co najmniej 0,00 złotych w terminie do 7 dni. Operator ma prawo do naliczania opłat za opóźnienie od zaległych kwot.

11. Reklamacje

11.1 Reklamacje wynikająca z nienależytego wykonania usługi lub żądania zwrotu opłaty na rzecz Klienta należy składać w jeden z następujących sposobów:

na adres siedziby Operatora;
na adres e-mail filfri@filfri.pl;
pod nr tel. 22 777 44 22 lub 694 462 724
11.2 Reklamacja powinna zawierać w treści następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz datę i godzinę wystąpienia zdarzenia, z którym związek ma reklamacja.

11.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Informacja o jej statusie zostanie przesłana na zwrotny adres email, podany przez Klienta w zgłoszeniu.

11.4 Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub, w przypadku Konsumenta, w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Nadto w przypadku sporu z udziałem konsumentów, którzy zawarli umowę przez Internet, konsumenci mogą podejmować próby rozstrzygania sporów za pomocą platformy ODR (łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr.). Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została przez Operatora uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 14 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona.

12. Odstąpienie od umowy

12.1 Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Operatorem Filfri, bez składania żadnych dodatkowych wyjaśnień, w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu Klient przesyła na adres Operatora: filfri@filfri.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

12.2 W przypadku odstąpienia od Umowy, każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot środków następuje do 14 dni od daty złożenia oświadczenia, na numer konta wskazany przez Klienta w Oświadczeniu.

13. Wypowiedzenie umowy

13.1 Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę Operatorowi w dowolnym czasie. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy filfri@filfri.pl wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację Klienta – Login Filfri oraz wszystkie inne dane wprowadzone przy rejestracji: imię, nazwisko, adres email oraz numer konta do zwrotu wpłaconych środków.

13.2 W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, gdy saldo konta jest ujemne, Klient zobowiązany jest do doprowadzenia go do salda 0,00 zł (słownie zero złotych), w terminie 7 dni od dnia złożenia wypowiedzenia, niezależnie od postanowienia ustępu 10.3 Regulaminu.

13.3 Po rozwiązaniu Umowy, Klient otrzyma zwrot środków z Rachunku Użytkownika, na rachunek wskazany w wypowiedzeniu.

13.4 Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy wyłącznie z ważnych przyczyn, tj. w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu (nieuregulowanie opłaty za przekroczenie dwunastogodzinnego okresu wynajmu roweru, nieuregulowanie wpłaty za ewentualne zniszczenia, nieuregulowanie w ciągu 7 dni ujemnego salda konta), po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta do zaniechania lub usunięcia naruszeń.

13.5 Klient ma prawo dochodzić od Operatora zwrotu środków pieniężnych z Rachunku Użytkownika w Filfri, jeśli po rozwiązaniu umowy nadal nie zostały one zwrócone Klientowi.

14. Dane osobowe

14.1 Administratorem danych osobowych jest Operator.

14.2 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie na potrzeby własne, związane z funkcjonowaniem Filfri.

14.3 Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

14.4 Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych.

14.5 Klient może, w drodze osobnego oświadczenia, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowej, powierzenia jego danych osobom trzecim lub w celu kontaktu telefonicznego w celach marketingowych.

14.6 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych/teleadresowych, Klient zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji w Filfri.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Korzystanie z Filfri wymaga:

odpowiedniego stanu zdrowia Klienta, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z roweru;
posiadania umiejętności i uprawnień do poruszania się rowerem;
znajomości przepisów ruchu drogowego, a w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póź. zm.).
15.2 Operator Filfri zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Filfri lub na inny wskazany przez Klienta adres mail, z wyprzedzeniem 30 dni przed wprowadzeniem zmian. W takim przypadku Klient może wypowiedzieć Umowę do czasu wprowadzenia zmian w życie, przy czym wypowiedzenie winno być przesłane na adres siedziby Operatora lub na adres e-mai filfri@filfri.pl Brak wypowiedzenia w zakreślonym terminie oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

15.3 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym